NAFCELLS Centre of Excellence
NANOMATERIALS FOR FUEL CELLS

Centrum Doskonałości NAFCELLS
NANOMATERIAŁY DLA OGNIW PALIWOWYCH
Co-operation - Współpraca Print E-mail
  
  Actual co-operation of Wroclaw research units within NAFCELLS Centre of Excellence formed in accordance with Minister's for Science and IT decision of 18/11/2004 is kept between Institute of Low Temperature and Structure Research (ILTSR PAS), coordinator: prof. dr hab. Henryk Drulis); Department of High Temperature Processes (dr hab. eng. Mirosław Miller, Institute for Inorganic Chemistry and Metallurgy of Rare Earth Ions PWr); and Laboratory for Unconventional Sources of Energy (dr eng. Grzegorz Paściak, Institute for Electrotechnics, Department of Technology and Electrotechnical Materials Science in Wroclaw).

    All ILTSR units keep international co-operation within European Centre of Excellence CELTAM (Centre for Low Temperatures Studies of Promising Materials for Applications) formed in ILTSR PAS (5th EU Programme). Moreover, ILTSR teams within the Centre co-operate with related research units as well as with polish and foreign universities, in particular from France, Finland, Italy, USA, Germany, Russia and Belarus. At the moment official co-operation of Department of Spectroscopy of Excited States ILTSR PAS with international partners is based on agreements between Polish Academy of Sciences and Centre of Research and Science France (CNRS)-in project executed by Department of Spectroscopy of Excited States ILTSR PAS and Physico chimie des materiaux luminescents UCBLyon1 concerning Synthesis and luminescent properties of nanomaterials: YAG garnets doped with rare earth ions and Finish Academy-in project executed by Department of Spectroscopy of Excited States ILTSR PAS and Department of Inorganic Chemistry University of Turku concerning Obtaining and study over spectroscopic properties of nanostructures doped with rare earth ions and National Academy of Sciences in Belarus-in project executed by Department of Spectroscopy of Excited States ILTSR PAS and Institute of Molecular and Atomic Physics in Minsk concerning Obtaining and study over physicochemical properties of nanocomposite silica glasses doped with rare earth ions. Department of Spectroscopy of Excited States ILTSR PAS along with Universita di Verona, Dipartimento Scientifico e Technologico from 2004 has also been executing another research project within international agreement: Obtaining and study over physicochemical properties of ferroelectric nanostructures doped with rare earth ions. Furthermore, Department of Spectroscopy of Excited States ILTSR PAS took part in network projects of centers of excellence Interfacial effects, novel properties and technologies of nanostructured materials coordinated by Institute of High-Pressure Research PAS in Warsaw and works also within SGM&N Centre of Excellence (Sol-Gel Materials and Nanotechnology) affiliated by Institute of Material Science and Mechanics Applied of Technical University of Wroclaw. At stake there is also co-operation with Institute of High-Pressure Research PAS in Warsaw (doc. dr hab. Witold Łojkowski) regarding optimalization of technology for obtaining of oxide nanoceramics and with Institute for Material Design, Department of Material Engineering, Technical University of Warsaw in the field of nanopowder studies (dr eng. Joanna Ryszkowska).

    All IEL/OW Laboratories keep international co-operation within European Centre of Excellence MALET (Materials for Low Energy Consuming Technologies in Electrotechnics) formed within IEL/OW (5th EU Programme). IEL/OW takes part in EU project (5PR) of CRAFT type entitled A novel miniaturized high voltage surge arrester. Moreover, Laboratory for Unconventional Sources of Energy co-operates within bilateral agreement with OTTO-von-Guericke University (Germany), executing project entitled Solid oxide fuel cells for small systems.

    Department of High Temperature Processes PWr is experienced in managing international ventures connected with fuel cells issues. This experience results particularly from mutual projects executed with Forschungszentrum Julich GmbH within international agreement for research co-operation Poland-BRD (Thermodynamic studies of metal alloy useful in high temperature applications, Studies over thermodynamic properties of materials used in high temperature cells with solid electrolyte). Research executed within the co-operation is connected in particular with chemical thermodynamics of new materials (including SOFC technology). 

  Aktualna współpraca wrocławskich jednostek naukowych w ramach Centrum Doskonałości NAFCELLS powołanego decyzją Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 18.11.2004 prowadzona jest między Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych (INTiBS PAN, koordynator: prof. dr hab. Henryk Drulis), Zakładem Wysokotemperaturowych Procesów Chemicznych (dr hab. inż. Mirosław Miller, Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich PWr) i Pracownią Niekonwencjonalnych Źródeł Energii (dr inż. Grzegorz Paściak, Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu).

    Wszystkie Zakłady INTiBS prowadzą współpracę zagraniczną w ramach europejskiego centrum doskonałości CELTAM (Centre for Low Temperatures Studies of Promising Materials for Applications) utworzonego w INTiBS PAN (5 Program Ramowy UE). Ponadto, zespoły INTiBS wchodzące w skład Centrum współpracują z pokrewnymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz wyższymi uczelniami w kraju i zagranicą w tym w szczególności z Francji, Finlandii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji i Białorusi. Aktualnie oficjalna współpraca Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych INTiBS PAN z zagranicą prowadzona jest w ramach umów między Polską Akademią Nauk a Naukowym Ośrodkiem Badań Naukowych Francji (CNRS)- w projekcie realizowanym przez Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych INTiBS PAN i Physico chimie des materiaux luminescents UCBLyon1 dotyczącym Syntezy i własności luminescencyjnych nano-materiałów granatów YAG domieszkowanych jonami ziem rzadkich i Akademią Fińską - w projekcie realizowanym przez Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych INTiBS PAN i Department of Inorganic Chemistry University of Turku dotyczącym Otrzymywania i badania właściwości spektroskopowych nanostruktur domieszkowanych jonami ziem rzadkich i Narodową Akademią Nauk Białorusi - w projekcie realizowanym przez Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych INTiBS PAN i Institute of Molecular and Atomic Physics w Mińsku dotyczącym Otrzymywania i badania właściwości fizykochemicznych nanokompozytowych szkieł krzemionkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich W ramach umowy międzyrządowej Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych INTiBS PAN wspólnie z Universita di Verona, Dipartimento Scientifico e Technologico od 2004 r. realizuje również projekt badawczy Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych nanostruktur ferroelektrycznych domieszkowanych jonami ziem rzadkich. Ponadto Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych INTiBS PAN uczestniczył w pracach sieci centrów doskonałości Interfacial effects, novel properties and technologies of nanostructured materials koordynowanego przez Instytut Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie i działa w ramach Centrum Doskonałości SGM&N (Sol-Gel Materials and Nanotechnology) utworzonego przy Instytucie Nauki o Materiałach i Mechaniki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej. Prowadzona jest ponadto współpraca z Instytutem Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie (doc. dr hab. Witold Łojkowski) dotycząca optymalizacji technologii otrzymywania nanoceramik tlenkowych oraz z Zakładem Projektowania Materiałów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w zakresie badania nanoproszków (dr inż. Joanna Ryszkowska).

    Wszystkie pracownie IEL/OW prowadzą współpracę zagraniczną w ramach europejskiego centrum doskonałości MALET (Materials for Low Energy Consuming Technologies in Electrotechnics) utworzonego w IEL/OW (5 Program Ramowy UE). IEL/OW uczestniczy w ramach projektu Unii Europejskiej (5PR) w projekcie typu CRAFT zatytułowanym A novel miniaturized high voltage surge arrester. Ponadto, Pracownia Niekonwencjonalnych Źródeł Energii w ramach umowy bilateralnej z Uniwersytetem OTTO-von-Guericke (Niemcy), realizuje projekt zatytułowany Solid oxide fuel cells for small systems.

    Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Chemicznych PWr posiada doświadczenie w realizowaniu przedsięwzięć międzynarodowych dotyczących problematyki ogniw paliwowych wynikające przede wszystkim ze wspólnych projektów z Forschungszentrum Julich GmbH w ramach umowy międzyrządowej o współpracy naukowo-technicznej Polska-RFN (Termodynamiczne badania stopów metali użytecznych w zastosowaniach wysokotemperaturowych, Badania właściwości termodynamicznych materiałów stosowanych w wysokotemperaturowych ogniwach chemicznych ze stałym elektrolitem) Prowadzone we współpracy badania w szczególności dotyczą termodynamiki chemicznej nowych materiałów (w tym dla technologii SOFC).