NAFCELLS Centre of Excellence
NANOMATERIALS FOR FUEL CELLS

Centrum Doskonałości NAFCELLS
NANOMATERIAŁY DLA OGNIW PALIWOWYCH
About the Centre - O Centrum Print E-mail

 


 The ground for setting up in the beginning of 2004 NAFCELLS (Nanomaterials for fuel cells) research consortium affiliated by Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Wroclaw was the intention to coordinate activities of research teams from Wroclaw circles coping with the issues connected with fuel cells in the context of basic and applied researches. New possibilities occurred after official opening of the Centre of Excellence and granting the financial resources for co-financing coordination and organizational activities by Polish Research Committee (Resolution No. 61/2004 of 18/11/2004). In projects conducted by the Centre of Excellence there are nine research teams involved. They originate with three Wroclaw research institutes: Institute of Low Temperature and Structure Research PAS of Polish Academy of Sciences Wroclaw (ILTSR); Institute for Electrotechnics Wroclaw, Department of Technology and Electrotechnical Materials Science (IEL) and Institute for Inorganic Chemistry and Metallurgy of Rare Earth Ions of Technical University Wroclaw (PWr):
 •       Department of Spectroscopy of Excited States (ILTSR)
 •       Department of Metal Hydrides (ILTSR)
 •       Laboratory for Catalysis (ILTSR)
 •       Department of X-Ray Powder Diffraction (ILTSR)
 •       Laboratory for Electron Microscopy (ILTSR)
 •       Department of Real Structure of Crystals (ILTSR)
 •       Independent Research Position for Special Materials (ILTSR)
 •       Laboratory for Unconventional Sources of Energy (IEL)
 •       Department of High Temperature Processes (PWr)


Research Council of the Centre of Excellence:

 • prof. Henryk Drulis (coordinator),
 • prof. Bolesław Mazurek,
 • dr hab. Mirosław Miller,
 • prof. Wiesław Stręk,
 • prof. Maria Suszyńska


Secretary of the Centre of Excellence:

 • dr Dariusz Hreniak
Itencją utworzenia na początku 2004 r. przy Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu konsorcjum naukowego NAFCELLS (Nanomaterials for fuel cells) było skoordynowanie prac zespołów badawczych środowiska wrocławskiego zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi ogniw paliwowych tak w aspekcie badań podstawowych jak i stosowanych. Nowe możliwości otworzyło oficjalne powołanie Centrum Doskonałości i przyznanie środków na dofinansowanie działań koordynacyjnych i organizacyjnych przez Komitet Badań Naukowych (uchwała Nr 61/2004 z dnia 18.11.2004). W prace realizowane w ramach CD zaangażowanych jest dziewięć zespołów badawczych z trzech wrocławskich instytutów naukowych: Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk (INTiBS), Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu (IEL) i Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej (PWr):
 •       Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych (INTiBS)
 •       Zakład Wodorków Metali (INTiBS)
 •       Pracownia Katalizy (INTiBS)
 •       Zakład Dyfraktometrii Proszkowej (INTiBS)
 •       Pracownia Mikroskopii Elektronowej (INTiBS)
 •       Zakład Realnej Struktury Kryształów (INTiBS)
 •       Samodzielne Stanowisko Badawcze Materiałów Specjalnych (INTiBS)
 •       Pracownia Niekonwencjonalnych Źródeł Energii (IEL)
 •       Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Chemicznych (PWr)Rada Naukowa CD:

 • prof. Henryk Drulis (koordynator),
 • prof. Bolesław Mazurek,
 • dr hab. Mirosław Miller,
 • prof. Wiesław Stręk,
 • prof. Maria Suszyńska


Sekretarz CD:

 • dr Dariusz Hreniak

 

 

 

 


Division of research activities - scheme - Schemat podziału zadań badawczych